ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
    โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า(ปิยธรรมประชาสรรค์) ได้แยกมาจากโรงเรียนวัดสันป่าค่า(ทวีราษฎร์บำรุง) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2483 มาอาศัยศาลาวัดสันมะฮกฟ้า เป็นสถานที่เล่าเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณจำนวน 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ลงมือปลูกสร้างอาคารเรียน คงได้แต่วางรากฐานเท่านั้น
 
ปีพ.ศ. 2489นายบุญสม มณีกุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้ร่วมมือกับพระคำปวนปิยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดสันมะฮกฟ้า และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6,7 และหมู่ที่ 9 ตำบลต้นเปา ได้แนะนำให้ราษฎรและผู้ปกครองนักเรียนบริจาคทรัพย์สมทบสร้างจนเสร็จเรียบร้อย เป็นอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 13,780.90 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์) ได้ทำการฉลอง เมื่อวันที่  8 -10  มีนาคม พ.ศ. 2492

ปีพ.ศ.2500อาคารเรียนหลังเดิมคับแคบไม่พอเพียงกับจำนวนนักเรียนคณะครูในโรงเรียนจึงได้ขอความร่วมมือจากเจ้าอาวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนขึ้นอีกหลังหนึ่ง ตามแบบ ป.1 ขนาด 3 ห้องเรียนโดยได้รับเงินจากราษฎรบริจาคสมทบจำนวน 23,842 บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) สร้างเสร็จเรียบร้อยได้ทำบุญฉลองอาคารเรียน เพื่อมอบเป็นสถานที่ราชการ เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2502

ปีพ.ศ.2511อาคารเรียนหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถจะใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนของนักเรียนต่อไปได้อีก คณะกรรมการจึงมีมติให้รื้อเพื่อสร้างใหม่ ตามแบบ ป.1ข จำนวน 3 ห้องเรียน และให้ย้ายมาสร้างชิดรั้ว  ด้านเหนือ เพื่อให้มีสนามกว้างขวางขึ้น ในการปลูกสร้างครั้งนี้ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 5,000บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) และราษฎรบริจาคสมทบอีก 29,752 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมสิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด 34,752 บาท (สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) สร้างเสร็จเรียบร้อยและได้ทำบุญ ฉลองอาคารเรียนเมื่อวันที่ 1–3 พฤษภาคม 2512

ปีพ.ศ.2517ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 180,000บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)จึงได้ขออนุญาตรื้ออาคารหลังเก่า ซึ่งชำรุดทรุดโทรม แล้วสร้างใหม่เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1ก. ขนาด 4 ห้องเรียนในการก่อสร้างครั้งนี้ราษฎรบริจาคสมทบจำนวน 13,036 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามสิบหกบาทถ้วน) รวม ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 193,036 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามสิบหกบาทถ้วน)

ปีพ.ศ.2521ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และชั้นประถมปีที่ 6 ในปีถัดมา และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเป็นเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ให้แก่นักเรียนต่อไป

ปีพ.ศ.2522ได้ขยายที่ดินโรงเรียน โดยการซื้อใหม่เป็นเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน อยู่หน้าวัดสันมะฮกฟ้า

ปีพ.ศ.2523ได้รับงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง แต่ไม่มีงบประมาณทาสีอาคารเรียน ต่อมาทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมพงษ์  คุณเพ็ญศรี เตชะสุขสันต์ บริจาคเงินทาสีอาคารเรียนสิ้นเงิน 17,455 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)จนแล้วเสร็จ และได้ทำบุญฉลองเปิดป้ายนามอาคารเรียนหลังนี้  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2524

ปีพ.ศ.2538ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 90,000บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
ปี พ.ศ. 2539 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลังและโรงรถ 1 หลัง สร้างรั้วโรงเรียนและประตู และส้วมเด็กเล็ก 1 หลัง 2 ห้อง เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ปีพ.ศ.2539 นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดสันป่าค่ามาเรียนร่วมเนื่องจาก มีข้าราชการครู จำนวน 2 คน และได้นำนักเรียน ระดับอนุบาลของโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ไปเรียนรวมที่โรงเรียน วัดสันป่าค่า และ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนรวมศูนย์วัดสันมะฮกฟ้า-วัดสันป่าค่า

ปีพ.ศ.2548ทางชุมชนในท้องถิ่นโดยการนำของพระมหาอิ่นแก้ว สุวัจโจ รองเจ้าอาวาส วัดสันป่าข่อยได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนวิศาลนวกิจ 1 หลังจำนวน 3 ห้อง เป็นเงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

    ปัจจุบันมีนายสุวิทย์ มาทฤทธิ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน วัดสันมะฮกฟ้า  เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 378 คน มีข้าราชการครูจำนวน 15 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอน 7 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน พนักงานบริการ จำนวน 1 คน