วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์
   โรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามศักยภาพ  และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

คำขวัญของโรงเรียน:รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน:ผู้เรียนมีสุนทรีย์ภาพด้านดนตรี  มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกลักษณ์ของโรงเรียน:โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี

ปรัชญาของโรงเรียน:สร้างคนให้มีความรู้  เชิดชูภูมิปัญญา

 
ปณิธานของโรงเรียน
   รู้คุณค่าวิชาการ  สืบสานภูมิปัญญา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีคุณธรรม นำความสามารถ