พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
    การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดำเนินชีวิตส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้กับสังคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาโดยประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
 
 
เป้าหมาย
       1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
       2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดำเนินชีวิต
       3. สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
       4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

 
 ยุทธศาสตร์
       1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       2. พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระและเน้นกลุ่มทักษะ เสริมหลักสูตรท้องถิ่น
       3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
       4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษเรียนร่วมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
       5. พัฒนาครูบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา