ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ด้วยโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จะดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา อำนาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวประกอบหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนังสือ สพป.ชม เขต ๑ ที่ ศธ 04048/3589 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เรื่องการจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 และกำหนดแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียด  ตามไฟล์ที่แนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 116 ครั้ง